QUALITY POLICY (ENG)


Easyfish is a services company specialized in sourcing from the origin, in the International fishing and aquaculture sector. From the needs of our customers, we propose alternatives that encompass the management of the filiere, from the search of raw materials, production and freezing processes, packaging, to Logistics from the country of origin to the destination, in the Framework International.
With the target of continuous growing in an orderly way, based on the technical knowledge, quality and experience of our interdisciplinary team, we have opted for the application of a certified management model that is based on in a few basic principles:
 • Know and meet the needs and expectations of our customers
 • Compliance of applicable requirements for product safety, quality, authenticity, legislation, processes and specifications.
 • Constant customer service, managing the incidents that may occur in the provision of the service in order to minimize the impact.
 • Management by processes of our added value activities that allow us to report measurable results for decision making.
 • Involvement of the staff in an active way in the management of the processes, decision making and added value contributions that allow to assume the commitment of continuous improvement.
 • Corporate social responsibility, assuming the commitment to sustainability and the environment, as well as an ethical and personal responsibility.
 • Commitment to the product safety culture.

Based on these principles, our approach is based on:
 • In novation and constant technological improvement of our work systems, facilitating access and communication among employees, collaborators and customers.
 • Improvement of the control of the orders of our clients

Girona, January 28th 2020
General Manager

 
質量方針 (中文) (中文)

Easyfish是一家在国际渔业和水产养殖领域提供专业化服务的公司。考虑到我们客户的需求,我们提供一条龙的服务,涵盖从寻找原材料,生产和冷冻过程,包装,从原产国到目的地基于我们跨国团队的技术知识,质量和经验,我们选择运用以下几个认证管理模式的基本原则:
 
 • 了解并满足客户的需求和期望
 • 符合产品安全,质量,法规,流程和规范要求
 • 持续不断提供客户管理服务,以便将可能发生问题的不良影响降至最低
 • 透过我们有效的管理流程及报告数据的量化,我们可以快速做出有效及正确的决策
 • 我们积极的参与工作流程管理,决策及附加价值的贡献,致力于确保 持续不断的进步
 • 企业承担社会责任,确保具有道德与责任的永续性发展环境 

基于这些原则以达到:
 • 不断的创新进步工作系统的技术,在员工,合作商及客户三方间能更好的接触和沟通
 • 提供更好的订单管控系统给客户总经理  Girona,2020年1月28号
  总经理

 

POLÍTICA DE QUALITAT (CAT)

Easyfish és una empresa de serveis especialitzada en sourcing des de l’origen, en el sector Internacional de la pesca i aqüicultura. A partir de les necessitats dels nostres clients, proposem alternatives que engloben la gestió de la filiere, des de la cerca de matèria primera, els processos de producció i congelació, embalatge, fins a la logística des de el país d’origen fins al destí; dins el Marc Internacional.
 
Per tal de seguir creixent d’una forma ordenada, basada en el coneixement tècnic, la qualitat i la experiència del nostre equip interdisciplinari, hem optat per l’aplicació d’un model de gestió basats en els següents principis:
 • Conèixer i satisfer les necessitats i expectatives dels nostres clients
 • Compliment dels requisits aplicables en la seguretat del producte, la qualitat, l’autenticitat, la legislació, els processos i les especificacions.
 • Servei constant al client, gestionant les incidències que es puguin produir en la prestació del servei per tal de minimitzar-ne l’impacte.
 • Gestió per processos de les nostres activitats de valor afegit que permeti reportar resultats mesurables per la presa de decisions.
 • Implicació del personal d’una forma activa en la gestió dels processos, presa de decisions i aportacions de valor afegit que permetin assolir el compromís de millora contínua.
 • Responsabilitat social corporativa, assumint el compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient, així com una responsabilitat ètica i personal.
 • Compromís amb la cultura de seguretat del producte.
 
En base a aquests principis, el nostre plantejament es basa en:
 • Innovació i millora tecnològica constant dels nostres sistemes de treball, facilitant l’accés i la comunicació entre empleats, col·laboradors i clients.
 • Millora del control de les comandes dels nostres clients.
 
Girona, 28 de Gener de 2020
Director General

 

POLÍTICA DE CALIDAD (ESP)

Easyfish es una empresa de servicios especializada en sourcing desde el origen, en el sector Internacional de la pesca y la acuicultura. A partir de las necesidades de nuestros clientes proponemos alternativas que engloban la gestión de la filiere, desde la búsqueda de materia prima, los procesos de producción y congelación, embalaje, hasta la logística desde el país de origen hasta el destino, dentro del Marco Internacional.
 
Con el objetivo de seguir creciendo de una forma ordenada, basada en el conocimiento técnico, la calidad y la experiencia de nuestro equipo interdisciplinar, hemos optado por la aplicación de un modelo de gestión basado en los siguientes principios:
 • Conocer y satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes
 • Cumplimiento de los requisitos aplicables en la seguridad del producto, la calidad, la autenticidad, la legislación, los procesos y las especificaciones.
 • Servicio constante al cliente, gestionando las incidencias que se puedan producir en la prestación del Servicio con tal de minimizar el impacto.
 • Gestión por procesos de nuestras actividades de valor añadido que permita reportar resultados medibles para la toma de decisiones
 • Implicación del personal de forma activa en la gestión de los procesos, toma de decisiones y aportaciones de valor añadido que permitan asumir el compromiso de mejora continua
 • Responsabilidad social corporativa, asumiendo el compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente, así como una responsabilidad ética y personal.
 • Compromiso con la cultura de seguridad el producto.

En base a estos principios, nuestro planteamiento se basa en:
 • Innovación y mejora tecnológica constante de nuestros sistemas de trabajo, facilitando el acceso y la comunicación entre empleados, colaboradores y clientes.
 • Mejora del control de los pedidos de nuestros clientes

Girona, 28 de Enero de 2020
Director General